Překlady

Kvalitní překlad je základem poutavé webové prezentace, vedení úspěšného obchodního jednání v cizím jazyce nebo například prvnotřídní akademické práce.

Špatně provedené překlady jazykových mutací Vašeho webu dávají prostor k pochybám o kvalitě zbůží či služeb, které prodáváte. O reklamě v médiích nebo na dopravních prostředcích nemluvě. Naopak správný a přesný překlad Vám dodá profesionalitu.

V případě prezentace pro vedení zahraniční společnosti není nic trapnějšího, než v prezentaci mít gramatické chyby či nesprávně použitou slovní zásobu, zatímco správně použité obraty vysoké úrovně zanechají pozitivní dojem a podtrhnou kvalitu práce, kterou jste do prezentace vložili.

Základem výborného hodnocení závěrečných prací jsou kvalitní zdroje. Nepřesný překlad zahraničních zdrojů může mít za následek nesprávné pochopení obsahu a především uvedení nepravdivých informací. Důsledkem je zbytečně horší hodnocení práce, ne-li nenavrhnutí k obhajobě. Ve všech těchto prípadech jsem Vám schopen pomoci.

Překlady od dopisů po webovou lokalizaci

Potřebujete přeložit text do angličtiny nebo němčiny například jako podklad do práce, přeložit prezentaci nebo napsat dopis do zahraničí? I v těchto záležitostech Vám mohu pomoci. Specializuje se na marketingové obchodní a ekonomické překlady. Můžeme se také domluvit na překladu emailové komunikace mezi Vaší firmou a dalšími firmami a institucemi. Nemusíte tedy jazyk ovládat a přesto těžit ze zahraničních trhů. Moje jazykové znalosti jsou ověřeny mezinárodními institucemi a doloženy certifikáty.

Nejsem oprávněn vykonávat tzv. "úřední překlady". To mohou jen Soudní překladatelé a tlumočníci.